2015 Canterbury Juniors Coaching Term 3

Standings

Place Name           Loc Score Progr. M-Buch. Buch.

 1  Li, Oliver        647 6    21.0  13.0 19.5
 2  Wang, Yifan         5    19.0  10.0 17.5
 3-6 Kwan, Justin       400 4    15.0  10.0 18.0
   Datar, Tejas       943 4    14.0  11.5 17.0
   Li, Chuyue Angie     396 4    12.0  12.0 18.0
   Gao, Daniel       349 4    10.0  11.0 16.0
 7-8 Cheng, Chao Shien    598 3.5   12.0  13.5 19.0
   Peng, Yuxiang        3.5   10.0  10.5 14.0
9-16 Cheng, Chao Xin     311 3    15.0  12.5 20.5
   Ding, Rey          3    13.0  13.0 20.5
   Liang, Harry       200 3    13.0   9.0 15.0
   Blackburn-Bayliss, Reeve   3    12.0  10.5 16.5
   Tao, Sophie         3    11.0   6.0 10.0
   Chang, Sophie      335 3    10.5  11.0 16.0
   Zimperman, Grayson      3    9.0  10.0 15.5
   Edwards, Isaac        3    9.0   9.5 15.0
 17  Gao, James          2.5   6.5  10.0 15.5
18-27 Chang, Emma       400 2    11.0  13.0 18.5
   Qi, William       300 2    7.5   8.0 14.0
   Jones, Noah         2    7.0  10.5 15.5
   Kahawe, Noyali      406 2    6.0   6.5 10.5
   Kahatapitiya, Mahen   525 2    5.0  10.0 13.5
   Shah, Nishi         2    5.0   7.5 11.5
   Ooi, Darryl         2    4.0   4.5  9.5
   Goris, Daniel      328 2    3.0  12.0 17.0
   Liao, Henry         2    3.0   8.0 12.0
   Luscombe, Analia       2    3.0   5.0  7.5
28-30 Li, Steven          1.5   8.0  13.5 21.5
   Liu, Ian           1.5   4.5  12.0 17.0
   Ooi, Darren         1.5   2.0   4.0  7.5
31-46 Guo, Luke        201 1    4.5   9.0 12.5
   Jin, Shenghao        1    4.0   6.5  9.5
   Huang, Ilo          1    3.0   7.5 13.5
   Zhou, Jason         1    3.0   3.0  7.0
   Gutta, Krishna        1    2.0   7.0  9.5
   Yip, Ocean          1    2.0   6.5 11.5
   Leong-La, Callista    734 1    2.0   2.0  2.0
   Hodges, Dylan        1    1.0   8.0 11.0
   Gutta, Haasini        1    1.0   7.5 10.0
   Cai, Joshua         1    1.0   6.0  9.5
   Morris, Liam         1    1.0   5.0  5.0
   Wayne, Nathan        1    1.0   4.0  7.0
   Huynh, Travis        1    1.0   4.0  6.0
   Wang, Adrian       180 1    1.0   2.5  2.5
   Rajit, Isaac       600 1    1.0   2.0  2.0
   Lai, Elly        300 1    1.0   1.5  3.5
47-49 Mardling, Sullivan      0.5   1.5   3.5  7.0
   Lim, Iris          0.5   0.5   7.5 12.5
   Lim, Ivan          0.5   0.5   4.0  4.0
50-58 Ginnige, Saptha       0    0.0  12.0 17.0
   Ginnige, Rythma Janani    0    0.0   9.5 14.0
   Sun, Andrew         0    0.0   8.0 12.0
   Zhou, Anna        301 0    0.0   7.0 11.5
   Wayne, Austen        0    0.0   4.0  7.0
   Tanabe, Riki         0    0.0   3.0  3.0
   Wang, Melinda        0    0.0   3.0  3.0
   Wu, Kate           0    0.0   2.0  2.0
   Karimpuzha, Abiram      0    0.0   1.5  6.0

Crosstable

No Name           Total 1  2  3  4  5  6 

1 Li, Oliver        6   33:W 10:W 11:W 9:W 2:W 3:W
2 Wang, Yifan       5   19:W 14:W 18:W 12:W 1:L 28:W
3 Kwan, Justin       4   41:W 0: 20:W 18:W 16:W 1:L
4 Datar, Tejas       4   16:W 28:L 7:W 5:W 25:L 9:W
5 Li, Chuyue Angie     4   0: 15:W 24:W 4:L 13:W 11:W
6 Gao, Daniel       4   0:  7:L 26:W 29:W 12:W 10:W
7 Cheng, Chao Shien    3.5  28:D 6:W 4:L 8:W 0: 15:W
8 Peng, Yuxiang      3.5  0: 51:W 14:D 7:L 17:W 22:W
9 Cheng, Chao Xin     3   55:W 34:W 12:W 1:L 0:  4:L
10 Ding, Rey        3   15:W 1:L 28:W 13:W 0:  6:L
11 Liang, Harry       3   56:W 53:W 1:L 16:L 31:W 5:L
12 Blackburn-Bayliss, Reeve 3   36:W 38:W 9:L 2:L 6:L 18:W
13 Tao, Sophie       3   53:W 18:L 32:W 10:L 5:L 52:W
14 Chang, Sophie      3   52:W 2:L 8:D 17:D 0: 20:W
15 Zimperman, Grayson    3   10:L 5:L 58:W 33:W 19:W 7:L
16 Edwards, Isaac      3   4:L 30:W 34:W 11:W 3:L 0: 
17 Gao, James        2.5  0: 24:L 27:W 14:D 8:L 19:W
18 Chang, Emma       2   47:W 13:W 2:L 3:L 0: 12:L
19 Qi, William       2   2:L 49:D 31:D 32:W 15:L 17:L
20 Jones, Noah       2   45:L 36:W 3:L 0: 35:W 14:L
21 Kahawe, Noyali      2   49:W 0:  0:  0: 36:W 0: 
22 Kahatapitiya, Mahen   2   0:  0:  0: 53:W 32:W 8:L
23 Shah, Nishi       2   0: 37:W 0:  0: 33:W 0: 
24 Ooi, Darryl       2   0: 17:W 5:L 31:W 0:  0: 
25 Goris, Daniel      2   0:  0:  0:  0:  4:W 31:W
26 Liao, Henry       2   0:  0:  6:L 36:L 51:W 50:W
27 Luscombe, Analia     2   0:  0: 17:L 51:W 53:W 0: 
28 Li, Steven        1.5  7:D 4:W 10:L 0:  0:  2:L
29 Liu, Ian         1.5  0:  0: 40:W 6:L 0:  0:D
30 Ooi, Darren       1.5  0: 16:L 0:D 47:W 0:  0: 
31 Guo, Luke        1   0: 47:D 19:D 24:L 11:L 25:L
32 Jin, Shenghao      1   0: 52:W 13:L 19:L 22:L 0: 
33 Huang, Ilo        1   1:L 0:- 53:W 15:L 23:L 0: 
34 Zhou, Jason       1   40:W 9:L 16:L 0:  0:  0: 
35 Gutta, Krishna      1   0:  0:  0: 52:W 20:L 0: 
36 Yip, Ocean        1   12:L 20:L 0:- 26:W 21:L 0: 
37 Leong-La, Callista    1   51:W 23:L 0:  0:  0:  0: 
38 Hodges, Dylan      1   0: 12:L 0: 42:L 40:L 51:W
39 Gutta, Haasini      1   0:  0:  0:  0: 52:W 0: 
40 Cai, Joshua       1   34:L 41:L 29:L 0: 38:W 0: 
41 Morris, Liam       1   3:L 40:W 0:  0:  0:  0: 
42 Wayne, Nathan      1   0:  0:  0: 38:W 0:  0: 
43 Huynh, Travis      1   0:  0:  0: 54:W 0:  0: 
44 Wang, Adrian       1   57:W 0:  0:  0:  0:  0: 
45 Rajit, Isaac       1   20:W 0:  0:  0:  0:  0: 
46 Lai, Elly        1   0:  0: 47:W 0:  0:  0: 
47 Mardling, Sullivan    .5  18:L 31:D 46:L 30:L 0:  0: 
48 Lim, Iris        .5   0:  0:  0:  0:  0:D 0: 
49 Lim, Ivan        .5  21:L 19:D 0:  0:  0:  0: 
50 Ginnige, Saptha     0   0:  0:  0:  0:- 0: 26:L
51 Ginnige, Rythma Janani  0   37:L 8:L 0: 27:L 26:L 38:L
52 Sun, Andrew       0   14:L 32:L 0: 35:L 39:L 13:L
53 Zhou, Anna        0   13:L 11:L 33:L 22:L 27:L 0: 
54 Wayne, Austen      0   0:  0:  0: 43:L 0:  0: 
55 Tanabe, Riki       0   9:L 0:  0:  0:  0:  0: 
56 Wang, Melinda      0   11:L 0:  0:  0:  0:  0: 
57 Wu, Kate         0   44:L 0:  0:  0:  0:  0: 
58 Karimpuzha, Abiram    0   0:  0: 15:L 0:  0:  0: 

Comments