6/12/2015 2015 Box Hill Sunday Coaching T4

Standings
 1-4  Goris, Daniel                328 4   
      Cheng, Chao Shien            670 4   
      Wang, Yifan Eva              583 4   
      Li, Chuyue Angie             509 4   
 5-7  Chang, Sophie                509 3.5 
      Ng, Reiner                   601 3.5 
      Gao, James                       3.5 
8-16  Peng, Yuxiang                463 3   
      Gunstone, Jack               368 3   
      Cheng, Chao Xin              462 3   
      Gunstone, Liam               525 3   
      Gao, Daniel                  348 3   
      Liang, Harry                 271 3   
      Jones, Noah                      3   
      Liu, Ian                     337 3   
      Ding, Rey                    351 3   
17-20 Gong, Anderson               404 2.5 
      Zimperman, Grayson               2.5 
      Kwan, Justin                     2.5 
      Sanusi-Goh, Gavyn                2.5 
21-29 Qian, Raymond                    2   
      Mardling, Sullivan           301 2   
      Zhu, Catherine L             888 2   
      Ng, Reyen                        2   
      Pan, Stephanie                   2   
      Yip, Ocean                   301 2   
      Guo, Luke                        2   
      Green, Robert                575 2   
      Lam, James                       2   
30-32 Chang, Emma                      1.5 
      Gunstone, Ben                428 1.5 
      Lam, Joe                         1.5 
33-48 Cheong, Lucas                    1   
      Shah, Nishi                  315 1   
      Cheong, Ernest                   1   
      Tao, Sophie                      1   
      Lee See, Hector                  1   
      Yin, Angela                      1   
      Huang, Ilo                       1   
      Edwards, Isaac                   1   
      Shao, Harry                  201 1   
      Ooi, Darryl                      1   
      Wong, Clarice                    1   
      Lai, Elly                        1   
      Lee, Lachlan                     1   
      Orr, John                        1   
      Ooi, Darren                      1   
      Cheung, Maxwell                  1   
49-50 Gutta, Krishna                   0.5 
      Zhou, Anna                       0.5 
51-61 Qi, William                      0   
      Gutta, Haasini                   0   
      Lim, Iris                        0   
      Liao, Henry                      0   
      Chaiwatanatorn, Liam             0   
      Jin, Shenghao                    0   
      Luu, Duc                         0   
      Blackburn-Bayliss, Reeve         0   
      Luscombe, Analia                 0   
      Thiel, Mark                      0   
      Thiel, Lucas                     0 
 

Crosstable
1  Goris, Daniel                328 4     42:W  0:D  9:W  5:L 18:W  6:D
2  Cheng, Chao Shien            670 4      0:  18:W  0:   9:W  3:W  0:W
3  Wang, Yifan Eva              583 4     55:W 17:W 11:W  6:W  2:L  0:
4  Li, Chuyue Angie             509 4     22:W 21:W  0:  56:W  7:W  0:
5  Chang, Sophie                509 3.5   27:W 41:W  6:L  1:W  0:   7:D
6  Ng, Reiner                   601 3.5   58:W 31:W  5:W  3:L 10:L  1:D
7  Gao, James                       3.5    0:  51:W 25:W 17:W  4:L  5:D
8  Peng, Yuxiang                463 3      0:  14:W  0:  57:W 15:L 12:W
9  Gunstone, Jack               368 3     54:W 28:W  1:L  2:L 13:L 21:W
10 Cheng, Chao Xin              462 3      0:  19:L  0:  51:W  6:W 17:W
11 Gunstone, Liam               525 3     30:W 13:W  3:L 43:L  0:  22:W
12 Gao, Daniel                  348 3      0:  54:W 29:W 20:L 21:W  8:L
13 Liang, Harry                 271 3     60:W 11:L 30:W 16:L  9:W  0:
14 Jones, Noah                      3     17:L  8:L 58:W 25:W 31:W  0:
15 Liu, Ian                     337 3     59:W  0:  36:W  0:   8:W  0:
16 Ding, Rey                    351 3     28:L 53:W 24:W 13:W  0:   0:
17 Gong, Anderson               404 2.5   14:W  3:L 32:D  7:L 40:W 10:
18 Zimperman, Grayson               2.5   47:W  2:L 19:D 22:W  1:L  0:L
19 Kwan, Justin                     2.5    0:  10:W 18:D 32:L  0:  31:W
20 Sanusi-Goh, Gavyn                2.5    0:   0:  31:D 12:W  0:  37:W
21 Qian, Raymond                    2      0:+  4:L  0:  40:W 12:L  9:L
22 Mardling, Sullivan           301 2      4:L  0:  37:W 18:L 24:W 11:L
23 Zhu, Catherine L             888 2      0:  39:W  0:   0:   0:  30:W
24 Ng, Reyen                        2      0:  38:W 16:L 28:L 22:L 36:W
25 Pan, Stephanie                   2     26:L 40:W  7:L 14:L 39:W  0:
26 Yip, Ocean                   301 2     25:W  0:   0:   0:  36:W  0:
27 Guo, Luke                        2      5:L 36:L  0:  30:L 53:W 38:W
28 Green, Robert                575 2     16:W  9:L  0:  24:W  0:   0:
29 Lam, James                       2      0:   0:  12:L 36:W  0:   0:
30 Chang, Emma                      1.5   11:L  0:D 13:L 27:W  0:  23:L
31 Gunstone, Ben                428 1.5   39:W  6:L 20:D  0:  14:L 19:L
32 Lam, Joe                         1.5    0:   0:  17:D 19:W  0:   0:
33 Cheong, Lucas                    1      0:   0:   0:   0:   0:   0:+
34 Shah, Nishi                  315 1      0:   0:   0:   0:   0:  50:W
35 Cheong, Ernest                   1      0:   0:   0:   0:   0:  51:W
36 Tao, Sophie                      1      0:  27:W 15:L 29:L 26:L 24:L
37 Lee See, Hector                  1      0:   0:  22:L 46:L 51:W 20:L
38 Yin, Angela                      1      0:  24:L  0:  44:L 52:W 27:L
39 Huang, Ilo                       1     31:L 23:L 50:W  0:  25:L  0:
40 Edwards, Isaac                   1      0:  25:L 51:W 21:L 17:L  0:
41 Shao, Harry                  201 1     61:W  5:L  0:   0:   0:   0:
42 Ooi, Darryl                      1      1:L 58:W  0:   0:   0:   0:
43 Wong, Clarice                    1      0:   0:   0:  11:W  0:   0:
44 Lai, Elly                        1      0:   0:   0:  38:W  0:   0:
45 Lee, Lachlan                     1      0:   0:   0:  50:W  0:   0:
46 Orr, John                        1      0:   0:  47:L 37:W  0:   0:
47 Ooi, Darren                      1     18:L  0:  46:W  0:   0:   0:
48 Cheung, Maxwell                  1      0:   0:  53:W  0:   0:   0:
49 Gutta, Krishna                   .5     0:   0:   0:   0:  50:D  0:
50 Zhou, Anna                       .5     0:   0:  39:L 45:L 49:D 34:L
51 Qi, William                      0      0:   7:L 40:L 10:L 37:L 35:L
52 Gutta, Haasini                   0      0:   0:   0:   0:  38:L  0:
53 Lim, Iris                        0      0:- 16:L 48:L  0:  27:L  0:
54 Liao, Henry                      0      9:L 12:L  0:   0:   0:   0:
55 Chaiwatanatorn, Liam             0      3:L  0:   0:   0:   0:   0:
56 Jin, Shenghao                    0      0:   0:   0:   4:L  0:   0:
57 Luu, Duc                         0      0:   0:   0:   8:L  0:   0:
58 Blackburn-Bayliss, Reeve         0      6:L 42:L 14:L  0:   0:   0:
59 Luscombe, Analia                 0     15:L  0:   0:   0:   0:   0:
60 Thiel, Mark                      0     13:L  0:   0:   0:   0:   0:
61 Thiel, Lucas                     0     41:L  0:   0:   0:   0:   0:

Comments